Adatvédelmi irányelvek

Rendkívűl fontosnak tartjuk ügyfeleink és a weboldalra látogatók személyes adatainak biztonságos és jogszerű kezelését. Az EU GDPR rendeletnek (Általános Adatvédelmi Rendelet) igyekszünk maximálisan eleget tenni. Ez az adatvédelmi tájékoztatja Önt, személyes adatainak felhasználásáról, gyűjtéséről, továbbításáról és védelméről. Fenntartjuk a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására, melynek aktuális változata megtalálható a https://magnumshop.hu/privacy.php weboldalon.
Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli: MagnumLab Bt.
Székhely: 5130 Jászapáti, Utassi utca 21.
Adószám: 20356028-1-16
Cégjegyzékszám: 16-06-011240
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
- a továbbiakban: Adatkezelő.
Az Adatkezelő elkötelezett, a honlapot felkereső egyének személyes adatainak védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldallátogatók adatai is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és e tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.
A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.
Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében MagnumLab Bt. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).
Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek. Postázási cím: 5130 Jászapáti Utassi utca 21. vagy írjon a [email protected] e-mail címre.
Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti - cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik. Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja. A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik

● Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
● Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
● E-mail cím
● Telefonszám
● Rendszer információk

Adatkezelés időtartama

● Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
● Profiladatok tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
● Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Adattovábbítás feltételei

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:
● Adatfeldolgozás
● Jogi képviselet
● Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
● Kézbesítés
● Könyvelés
● Követeléskezelés
● Marketing
● Számlázás

Adatfeldolgozók

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő Felhasználó a felhasználó nevét, keresztnevét, vezetéknevét, utónevét, szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.
Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):
GLS futárszolgálat:
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-111755, adószáma: 12369410-2-44)
A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, MagnumLab Bt. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vehetnek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.
Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez? A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:
● Tárhely szolgáltató: Név: BlazeArts Kft. www.forpsi.hu, cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8, adatvédelmi szabályzat: https://www.forpsi.hu/ForpsiHU/media/Forpsi/Documents/tc-files/Adatvedelmi-szabalyzat.pdf
● Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása - Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
● Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

MagnumLab Bt. internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.
Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

Sütik (cookies) kezelése

A Sütik (cookies) nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről, az alábbi linken: Süti szabályzatunk

Fogalmak

● Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
● Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
● Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
● Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
● ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
● Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
● Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

Fogalmak

● Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
● Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
● Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, www.protectorbp.hu és www.magnumshop.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
● Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
● Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: [email protected], weboldal: naih.hu)
● Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
● Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
● Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
● Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
● Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, MagnumLab Bt. és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai
Vissza a főoldalra